Linia elektroenergetyczna 400 kV
Ełk-Łomża

Program Infrastruktura i Środowisko Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusze pomocowe Polska - Litwa

Fundusze pomocowe Polska - Litwa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zamknij pokaz slajdów Włącz pokaz slajdów
10 lat w UE

Linia elektroenergetyczna 400 kV Ełk – Łomża

Linia elektroenergetyczna 400 kV Ełk – Łomża jest kolejną z zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w północno – wschodniej Polsce (wcześniej uruchomiono m.in. realizację linii Narew – Ostrołęka i Ełk – granica RP z Litwą).

Potrzeba gruntownej przebudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna do funkcjonowania przygotowywanego połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców z województw warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.

Budowa tzw. „mostu energetycznego” łączącego oba kraje realizowana jest w ramach Narodowej Strategii Spójności jako projekt indywidualny dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2007-2013. Połączenie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy zostało wpisane na listę projektów mających kluczowe znaczenie dla Europy w wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E). Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z:

  • drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej,
  • trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
  • celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.

Połączenie na napięciu 400 kV stacji Ełk i Łomża ma jednocześnie istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza w części północno – wschodniej.

Zakończenie budowy linii 400 kV Ełk – Łomża planuje się na rok 2015. Do tego czasu konieczne będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji, zawarcie umów z właścicielami nieruchomości, przez które przebiega trasa linii oraz oczywiście fizyczne jej wybudowanie. Termin ten jest skorelowany z uruchomieniem linii 400 kV Narew – Ostrołęka oraz nowych stacji w Łomży i Ełku.

Trasa linii

Trasa linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk-Łomża